دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۰۵:۱۸:۳۷
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

طاهره شاطریان

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

کارشناسی جغرافیای شهری دانشگاه اصفهان