فرمانداری آران و بیدگل
خانه
آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري
§ فصل اول – كليات

§ فصل دوم – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

§ فصل سوم – نحوه اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

§ فصل چهارم – تبليغات

§ فصل پنجم – هيأت اجرايي و وظايف آن

§ فصل ششم – نظارت شوراي نگهبان

§ فصل هفتم – ثبت نام و اخذ رأي

§ فصل هشتم – شكايات و مقررات جزائي و مواد متفرقه

فصل اول –كليات

ماده 1- حوزه هاي انتخابيه مجلس خبرگان و تعداد منتخبين آنها در سراسر كشور به شرح جدول پيوست است.

ماده 2- انتخابات خبرگان به صورت عمومي و با رأي مخفي و به طور مستقيم مي باشد.

ماده 3- در صورتي كه در دور اول اخذ رأي براي يك يا ند نفر از نامزدهاي انتخاباتي اكثريت مطلق حاصل نشود، انتخابات به دور دوم كشيده مي شود.
در دور دوم انتخابات، فقط به تعداد دو برابر عده خبرگان باقي مانده مورد نياز از بين دارندگان آراء دور اول حوزه انتخابيه به ترتيب رأي شركت خواهند نمود و نامزد جديدي نمي توان اضافه كرد. اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده به تعداد دو برابر مورد نياز نباشد باز هم انتخابات انجام مي شود مگر اينكه نامزدها فقط به تعداد مورد نياز يا كمتر باشند. در اين صورت انتخابات دوباره آغاز مي گردد.

ماده 4- در صورتي كه در دوم اخذ رأي آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد و طبق جدول تعداد خبرگان حوزه انتخابيه انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهايي كه آراء مساوي دارند ضرورت پيدا كند، ملاك انتخاب قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و ناظرين شوراي نگهبان در استان خواهد گرفت.

تبصره- نامزدهاي انتخابات در صورت تمايل مي توانند در جلسه قرعه كشي شخصاً و يا با اعزام فقط يك نفر ناينده شركت نماينده شركت نمايند. تريخ و محل قرعه كشي بايد حداقل 24 ساعت قبل به داوطلبان ذيربط ابلاغ گردد.

ماده 5- در دور دوم انتخابات اگر بعضي از نامزدهاي داراي آراء بيشتر از شركت در انتخابات منصرف شوند و يا منصرف شوند و يا فوت نماينده، به جاي آنها از ميان بقيه دارندگان راي در دور اول به ترتيب تعداد راي شركت مي كنند و در اين مرحله نامزد جديدي نمي توان اضافه نمود.

تبصره- انصراف نامزدهاي انتخاباتي از شركت در انتخابات بايد تا سه روز قبل از روز اخذ راي (72 ساعت قبل از شروع اخذ راي) كتباً به دفتر فرمانداري شهرستان مركز استان اعلام شود و بعد از پايان مهلت، استعفاء پذيرفته نشده و انتخابات تا حصول نتيجه ادامه مي يابد.

ماده 6- مسئوليت نظارت بر انتخابات خبرگان، بر عهده شوراي نگهبان است.

ماده 7- در هر دوره انتخاباتي، هر شخص واجد شرايط، فقط مي تواند يكبار و در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي بدهد.

تبصره- كليه رأي دهندگان دور دوم منحصراً در حوزه انتخابيه اي كه در دور اول انتخابات رأي داده اند، شركت خواهند نمود.

ماده 8- اخذ رأي در سراسر كشور در يك روز و حداقل به مدت 10 ساعت به عمل مي آيد و در صورت لزوم قابل تمديد مي باشد.

تبصره- تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي به عهده وزير كشور است.فصل دوم – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 9- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند.

الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب – داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رأي دور اول

ماده 10- اشخاص زير از حق انتخاب كردن، محرومند.

الف – صغار و مجانين
ب – محرومين از حقوق اجتماعي

ماده 11- انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند.

الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي
ب – آشنائي كامل به مباني اجتهاد، با سابقه تحصيل در حوزه هاي علميه بزرگ، در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند.
ج – بينش سياسي، اجتماعي و آشنائي با مسائل روز
د – معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
ه – نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي
تبصره 1- داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، بايد گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاي علميه مبني بر واجد شرايط بودن خود را در زمان ثبت نام ارائه و تسليم دارند.
تبصره 2- كساني كه رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده است و كساني كه در مجامع علمي يا نزد علماء بلاد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذكور نمي باشند.
تبصره 3- شرط سكونت، تولد و توطن در حوزه انتخابيه براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان لازم الرعايه نيست.
تبصره 4- چنانچه اعضاء شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نمي توانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند.فصل سوم – نحوه اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 12- پس از وصول دستور مقام رهبري يا شوراي رهبري مبني بر انجام انتخابات خبرگان، وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز مراتب و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان را با استفاده از وسائل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

تبصره- فرماندار مراكز حوزه هاي انتخابيه (فرمانداران شهرستان هاي مراكز استان) موظفند تاريخ شروع و محل ثبت نام و شرايط آن را با انتشار آگهي و استفاده از رسانه هاي گروهي به اطلاع داوطلبان و اهالي حوزه انتخابيه (استان ) برسانند. اين آگهي بايد حداقل پنج روز قبل از تاريخ شروع ثبت نام منتشر گردد.

ماده 13- داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، بايد چهارده روز از تاريخ شروع ثبت نام شخصاً يا به وسيله نماينده قانوني به فرمانداري مركز استان مراجعه و پرسشنامه اعلام داوطلبي را تكميل و همراه با فتوكپي كليه اوراق شناسنامه و 12 قطعه عكس جديد 4 * 6 خود به انضمام گواهي سه نفر از اساتيد درس خارج حوزه هاي علميه به فرمانداري مركز استان تسليم و رسيد دريافت دارند.

ماده 14- فرماندار مركز استان موظف است بلافاصله بعد از پايان مهلت ثبت نام سوابق و مدارك داوطلبان را در اختيار هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار دهد. هيأت اجرايي مذكور مكلف است با حضور ناظران شوراي نگهبان حداكثر ظرف سه روز با بررسي سوابق و مدارك داوطلبان نظريه صريح و مستدل خود را نسبت به هر يك از داوطلبان جداگانه و به تفكيك و با تنظيم صورت جلسه اعلام دارد. فرمانداري شهرستان مركز استان بايد بدون اتلاف وقت و به محض دريافت نظريه هيأت اجرايي اصل و دو نسخه از فتوكپي پرسشنامه و سه برگ فتوكپي كليه اوراق شناسنامه و 6 قطعه عكس و اصل و دو برگ فتوكپي گواهي اساتيد درس خارج حوزه علميه مربوط به هر يك از داوطلبان را همراه با دو نسخه صورت جلسه حاوي نظريه هيأت اجرايي وسيله پيك مخصوص و مطمئن سريعاً به ستاد انتخابات كشور ارسال دارد.

ماده 15- ستاد انتخابات كشور پس از دريافت مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان دو نسخه از مدارك مذكور را به هيأت نظارت مركزي تسليم مي دارد، و هيأت اگر نظري داشته باشد اضافه كرده و فتوكپي شناسنامه و اصل پرسشنامه و گواهي اساتيد را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي دهد.

ماده 16- شوراي نگهبان ظرف هفت روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسيدگي لازم معمول و نظر خود را به وسيله هيأت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور اعلام مي دارد.

ماده 17- ستاد انتخابات كشور موظف است بلافاصله پس از وصول نظريه كتبي شوراي نگهبان اسامي داوطلبان تأييد شده هر استان را با استفاده از رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون) به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه اعلام دارد.

ماده 18- فرمانداران مراكز حوزه انتخابيه بلافاصله پس از دريافت اسامي داوطلبان مراتب را ضمن انتشار آگهي با استفاده از رسانه هاي گروهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه (استان) مي رسانند.فصل چهارم – تبليغات

ماده 19- به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي خبرگان از امكانات دولتي و بازرسي و كنترل نحوه تبليغات نامزدها، در هر استان كميسيوني به نام كميسيون بازرسي تبليغات انتخاب خبرگان در محل استانداري و بنا به دعوت استاندار تشكيل مي گردد. ماده 20 اعضاي كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان عبارتند از :

1- استاندار
2- دادستان عالي ترين دادگاه محلي
3- رئيس ناظران شوراي نگهبان در استان يا نماينده منتخب شوراي نگهبان
4- مدير يا سرپرست صدا و سيماي جمهوري اسلامي مركز استان يا استان مجاوري كه صدا و سيما دارد

ماده 21- برنامه هاي تبليغاتي راديو تلويزيون نامزدهاي انتخابات خبرگان بايد قبل از پخش، ضبط شود و از نظر كميسيون بازرسي تبليغات بگذرد.

ماده 22- نامزدهاي انتخاباتي خبرگان كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و از طرف وزارت كشور اعلام شده، هر يك حق دارند به طور مساوي از امكانات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مركز استان استفاده نمايند.

ماده 23- فعاليت هاي انتخاباتي نامزدها، رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنها وسيله وزارت كشور شروع، و 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد.

ماده 24- فعاليت انتخاباتي دور دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء دور اول شروع و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي دور دوم، ادامه مي يابد.

ماده 25- نامزدهاي خبرگان، با هر سمتي كه داشته باشند به طور يكسان مشمول اين مقررات بوده و نبايد تحت هيچ عنوان، بيش از آنچه توسط كميسيون بازرسي تبليغات تعيين شده، از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايند. صدا و سيما نيز نبايد از هنگام انتشار پذيرش نامزدي تا تعيين نتيجه برنامه هاي ديگر آنها را پخش كند.

ماده 26- استفاده از وسائل، پرسنل ، و ساير امكانات اداري دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند، براي تبليغات كليه نامزدهاي خبرگان، اكيداً ممنوع است.

ماده 27- الصاق اعلاميه، پوستر ، و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمائي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و اتومبيل هاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورين انتظامي مكلفند نسبت به برداشتن و از بين بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام نمايند و در صورت مشاهده متخلفين، آنان را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضائي تحويل دهند.

تبصره- در صورتي كه مطبوعات و نشريات يوميه، هفتگي و ماهانه، در زمان ممنوعيت تبليغات انتخابات، عكس و خبر و مطالبي بر له يا عليه يكي از نامزدهاي خبرگان چاپ و منتشر نمايند، ناشر يا ناشرين بر طبق مقررات مسئول خواهند بود.

ماده 28- گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي يا تخلف از مقررات قانوني، در كميسيون بازرسي تبليغات استان مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً از طريق وسائل ارتباط جمعي وسيله استاندار به اطلاع عمومي خواهد رسيد.فصل پنجم – هيأت اجرايي و وظايف آن

ماده 29- ظرف پنج روز از تاريخ اعلام وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي مبني بر شروع انتخابات خبرگان و قبول داوطلبي در مركز هر استان هيات اجرايي انتخابات به رياست فرماندار يا سرپرست فرمانداري شهرستان مركز استان و باعضويت رئيس كل يا سرپرست دادگستري استان، مدير كل يا سرپرست اداره كل آموزش و پرورش استان، مدير كل يا سرپرست اداره كل ثبت احوال استان و پنج نفر از معتمدين كه لااقل يك نفر از پنج نفر روحاني باشد تشكيل مي گردد.

تبصره- در استان هاي كه دادگستري استان تشكيل نشده ، بالاترين مقام قضائي مركز استان، به جاي رئيس كل دادگستري استان، عضويت هيات اجرايي را خواهد داشت.

ماده 30- نحوه تعيين 5 نفر مذكور در ماده 29 بدين صورت است:
فرماندار مركز استان، رئيس كل دادگستري، مدير كل آموزش و پرورش و مدير كل ثبت احوال تشكيل جلسه داده، 25 نفر از روحانيون و معتمدين اقشار مردم حوزه انتخابيه را انتخاب وبا تنظيم صورت جلسه به فرماندار مركز استان معرفي مي نمايند.

ماده 31- 25 نفر معتمدين منتخب موضوع ماده 30 بنا به دعوت فرماندار مركز استان ظرف دو روز پس از انتخاب، تشكيل جلسه داده و پس از حضور دو سوم مدعوين (17 نفر) از بين خود يا خارج، 5 نفر را به عنوان معتمدين اصلي و 5 نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيات اجرايي با راي مخفي و به اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

ماده 32- فرماندار مركز استان مكلف است از 5 نفر معتمدين اصلي انتخاب شده براي شركت در جلسات هيات اجرايي انتخابات خبرگان حوزه انتخابيه دعوت به عمل آورد.

ماده 33- بلافاصله پس از اعلام وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي فرماندار مركز استان موظف است كه دستور تشكيل هيات اجرايي شهرستان هاي تابعه استان صادر و به فرمانداري مربوطه ابلاغ نمايد.

ماده 34- پس از وصول دستور فرماندار مركز حوزه انتخابيه (فرماندار شهرستان مركز استان) در مركز هر شهرستان هيات اجرايي شهرستان به رياست فرماندار يا سرپرست فرمانداري و با عضويت عالي ترين مقام قضائي دادگستري شهرستان و آموزش و پرورش و ثبت احوال و 5 نفر از روحانيون و معتمدين شهرستان تشكيل مي شود.
براي انتخاب روحانيون و معتمدين عضو هيات اجرايي شهرستان، مقامات اداري هيات اجرايي در اولين جلسه خود 25 نفر از اقشار مختلف مردم شهرستان را انتخاب و با تنظيم صورت جلسه به فرماندار معرفي مي نمايد.

ماده 35- فرماندار مكلف است بلافاصله پس از دريافت اسامي 25 نفر روحانيون و معتمدين منتخب مقامات اداري هيات اجرايي شهرستان از آنان دعوت به عمل آورد كه حداكثر ظرف دو روز تشكيل جلسه دهند.

ماده 36- 25 نفر روحانيون و معتمدين موضوع ماده 34 پس از حضور و دو سوم مدعوين (17 نفر) از بين خود يا خارج 5 نفر را به عنوان معتمدين اصلي و 5 نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيات اجرايي با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب و با تنظيم صورت جلسه به فرماندار معرفي مي نمايد تا نسبت به دعوت آنان براي شركت در جلسات هيات اجرايي دعوت به عمل آورد

ماده 37- بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تشكيل هيات اجرايي مركز شهرستان فرماندار موظف است دستور تشكيل هيات اجرايي بخش هاي تابعه را صادر و به بخشداران مربوطه ابلاغ نمايد.

ماده 38- پس از وصول دستور فرماندار در مركز هر بخش، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار يا سرپرست بخشداري و با عضويت عالي ترين مقام قضائي بخش و آموزش و پرورش و چهار نفر از روحانيون و معتمدين بخش تشكيل مي شود.
براي انتخاب روحانيون و معتمدين عضو هيأت اجرايي بخش سه نفر مقامات اداري هيأت اجرايي، در اولين جلسه خود 21 نفر از اقشار مختلف مردم بخش را انتخاب و با تنظيم صورت جلسه به بخشدار معرفي مي نمايند.

تبصره- در صورت عدم وجود هر يك از مقامات اداري مذكور در ماده 38 بخشدار از ساير مسؤولين ادارات بخش براي شركت در هيأت اجرايي دعوت به عمل مي آورد.

ماده 39- بخشدار موظف است بلافاصله پس از دريافت اسامي 21 نفر روحانيون و معتمدين منتخب مقامات اداري هيأت اجرايي بخش از آنان دعوت به عمل آورد حداكثر ظرف يك روز تشكيل جلسه دهند.

ماده 40- 21 نفر روحانيون و معتمدين موضوع ماده 38 پس از حضور دو سوم مدعوين (14 نفر) از بين خود يا خارج 4 نفر را به عنوان معتمدين اصلي و 4 نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و به اكثريت نسبي آراء انتخاب و با تنظيم صورت جلسه به بخشدار معرفي مي نمايند تا براي شركت در جلسات هيأت اجرايي از آنان دعوت به عمل آورد.

ماده 41- مقامات اداري كه بنا به اقتضاي شغل خود به عضويت هيأت اجرايي حوزه انتخابيه (استان) يا شهرستان و يا بخش در مي آيند تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي و يا بركنار نشده اند، مكلف و موظف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و عدم شركت تعمدي و غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از انجام وظايف قانوني محسوب مي گردد.

ماده 42- فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله پس از غيبت مقامات اداري عضو هيأت اجرايي، مراتب را با ذكر علت غيبت به ستاد انتخابات كشور اعلام دارند.

ماده 43- هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر ار معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار و يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد.
در هر حال تا زماني كه اكثريت اعضاي هيأت اجرايي باقي هستند، اقدامات هيأت قانوني است.

ماده 44- هر گاه معتمدين هيأت اجرايي با استعفا يا عدم حضور خود هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، مقامات اداري عضو هيأت مي توانند رأساً از معتمدين صلاحيت دار به جاي آنان انتخاب و وسيله فرماندار و يا بخشدار از منتخبين جديد براي شركت در جلسات دعوت نمايند.

ماده 45- هيأت هاي اجرايي بخش ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و مراتب را با ارسال صورت جلسه وسيله بخشدار به فرماندار شهرستان اعلام مي دارند.

ماده 46- هيأت هاي اجرايي شهرستان ها پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز شهرستان و بخش مركزي و بررسي و تأييد مصوبات هيأت هاي اجرايي بخش هاي تابعه در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مراتب را صورت جلسه نموده و وسيله فرماندار شهرستان به فرماندار مركز حوزه انتخابيه (استان) اعلام مي دارند.

ماده 47- هيأت اجراي مركز حوزه انتخابيه (استان) و هيأت هاي اجرايي شهرستان هاي تابع پس از بررسي و تأييد مصوبات هيأت هاي اجرايي بخش هاي تابع خود در مورد تعداد محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در شهرستان مي نمايد.
فرمانداران شهرستان تابع استان مي بايد چهار نسخه از آگهي منتشره را براي فرماندار مركز استان ارسال دارند و اين فرمانداري موظف است سه نسخه از كليه آگهي هاي منتشره در استان را به ستاد انتخابات كشور ارسال دارد يك نسخه از اين آگهي ها به هيأت نظارت مركي فرستاده مي شود.

ماده 48- هيأت هاي اجرايي بخش ها پس از تأييد تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي بخش مربوط ، توسط هيأت اجرايي شهرستان براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي، پنج نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايد.

تبصره- در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيأت اجرايي بخش مي تواند افراد را از خارج براي آن شعبه انتخاب و با حكم بخشدار اعزام نمايد.

ماده 49- فرمانداران و بخشداران موظفند حداقل نسبت به تعيين و استقرار سه نفر مأمور انتظامي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند در صورتي كه مأمور انتظامي به حد كفايت نباشد مي توانند از پاسداران انقلاب اسلامي دعوت نمايند.

ماده 50- تصميمات هيأت هاي اجرايي با اكثريت آراء اعضاي هيأت معتبر است.

ماده 51- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و سه منشي انتخاب مي نمايند.

ماده 52- فرمانداران موظفند مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشداران تابعه براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين و اعزام دارند.

ماده 53- هيأت هاي اجرايي انتخابات خبرگان در سطح استان تحت رياست فرماندار مركز استان و در شهرستان ها به رياست فرماندار و در بخش ها به رياست بخشدار محل مسؤول برگزاري و صحت جريان انتخابات حوزه مأموريت خود مي باشند.

تبصره- در كليه مراحل برگزاري انتخابات خبرگان فرمانداران و هيأت هاي اجرايي شهرستان هاي تابعه استان موظف به اجراي دستورات قانوني فرماندار مركز استان و هيأت اجرايي حوزه انتخابيه (استان) مي باشد.

ماده 54- چون در بخش هاي مركزي شهرستان ها، هيأت اجرايي تشكيل نمي شود لذا كليه وظايف بخشدار و هيأت هاي اجرايي بخش هاي مركزي در امور انتخابات برعهده فرماندار و هيأت اجرايي مركز شهرستان محل است.

ماده 55- هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان و اطلاع هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه (استان) مي تواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافت هاي دور كه تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي مقدور نباشد شعبه ثبت نام و اخذ رأي سيار تعيين نمايد.

ماده 56- هيأت هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي محل شعب ثبت نام و اخذ رأي آماده و اعضاي شعب در محل مستقر شوند.

ماده 57- برگ هاي انتخابات داراي دو قسمت است كه از محل نقطه چين از هم جدا مي شوند.
قسمت اول تعرفه انتخابات محسوب مي گردد و روي آن مشخصات رأي دهنده نوشته مي شود و قسمت دوم ورقه رأي است كه به رأي دهنده تسليم مي گردد.

ماده 58- هرگاه بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علل مختلف از عهده قرائت آراء و تكميل صورت جلسه برنيايند هيأت اجرايي رأساً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورت جلسه شعبه مذكور اقدام خواهد كرد.

ماده 59- مسؤوليت نگهداري و حفاظت كليه اوراق و لوازم انتخاباتي و صندوق هاي رأي تا تحويل به اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بر عهده نماينده فرماندار مي باشد.

ماده 60- مسؤوليت نگاهداري و حفاظت مدارك انتخاباتي و صندوق هاي اخذ رأي تا تحويل به هيأت اجرايي شهرستان برعهده بخشدار يا سرپرست بخشداري است.

ماده 61- مسؤوليت نگاهداري و حفاظت اوراق و مدارك و صندوق هاي اخذ رأي تا وصول دستور امحاء آنها از طرف ستاد انتخابات كشور بر عهده فرماندار يا سرپرست فرمانداري است.

ماده 62- ستاد انتخابات كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات هر استان دستور امحاء تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود. نظر شوراي نگهبان به وسيله هيأت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور ابلاغ مي گردد.فصل ششم – نظارت شوراي نگهبان

ماده 63- وزارت كشور پس از كسب نظر شوراي نگهبان آمادگي براي اجراي انتخابات را به استحضار رهبر يا شوراي رهبري مي رساند و دستور مقام رهبري را به شوراي نگهبان اعلام مي دارد.

ماده 64- پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان مطلع و مورد اعتماد، داراي حسن سابقه، با اكثريت مطلق آراء اعضاي شورا نگهبان به عنوان «هيأت مركزي نظارت بر انتخابات خبرگان» انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند.

تبصره- از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت، حداقل يك نفر بايد از فقهاي شوراي نگهبان باشد.

ماده 65- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأت هاي اجرايي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود، نظارت خواهد كرد.

ماده 66- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأت هاي اجرايي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود، نظارت خواهد كرد.

ماده 67- شوراي نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند، مي تواند رأساً تمام يا برخي از ناظرين را انتخاب نمايد.

ماده 68- شوراي نگهبان در صورت مشاهده تعلل يا مسامحه يا قصور در انجام وظيفه از طرف هر يك از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نسبت به بركناري يك يا تمام اعضاي هيأت مذكور اقدام و جانشين آنان را تعيين و معرفي خواهد كرد.

ماده 69- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان مي تواند در صورت مشاهده تخلف يا قصور ناظرين حوزه انتخابيه نسبت به بركناري و تعيين و معرفي جانشين آنان اقدام نمايند.

ماده 70- در صورت بركناري يا استعفاء و يا بروز هرگونه حادثه اي كه منجر به عدم امكان شركت يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و يا ناظرين حوزه انتخابيه در جلسات بشود، به ترتيب جانشين آنان از طرف شوراي نگهبان يا هيأت مركزي نظارت انتخاب و معرفي مي شود.

ماده 71- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان در اولين جلسه از بين خود نسبت به انتخاب رئيس، يك نايب رئيس، يك دبير، سخنگو و منشي اقدام مي نمايد و محل كار خود را تعيين و به ستاد انتخابات كشور اعلام مي دارد.

تبصره- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان مي تواند براي انجام مسؤوليت محوله، محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد.

ماده 72- جلسات هيأت مركزي نظارت شوراي نگبان با حضور چهار نفر رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداقل سه رأي معتبر است.

ماده 73- كليه نظرات و تصميمات شوراي نگهبان كه با رعايت قانون انتخابات خبرگان و آئين نامه اجرايي آن اتخاذ و به وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ابلاغ مي گردد، قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 74- شوراي نگهبان مي تواند برحسب نظارت مستقلاً انتخابات را در هر يك از مراحل در كل و يا بعضي مناطق حوزه انتخابيه با ذكر دليل باطل اعلام كند.

ماده 75- ابطال كل انتخابات يك حوزه انتخابيه يا توقف انتخابات و همچنين ابطال انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابيه تأثير تعيين كننده دارند، از اختيارات خاص شوراي نگهبان است.

ماده 76- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان در اجراي ماده 66 نسبت به تعيين ناظر يا ناظرين بر انتخابات هر حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از صورت جلسه انتخاب ناظرين و رونوشت احكام صادره را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي دارد.

ماده 77- ستاد انتخابات كشور بلافاصله پس از دريافت صورت جلسه مربوط به انتخاب ناظرين هر حوزه انتخابيه، مراتب را به فرماندار شهرستان مركز استان ابلاغ مي نمايد.

ماده 78- گزارشاتي كه ناظرين به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان واصل مي شود، در جلسات هيأت مركزي نظارت مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد.

ماده 79- شكاياتي كه در جريان برگزاري انتخابات از هيأت هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و مباشرين وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان واصل مي شود، در جلسه هيأت مركزي نظارت مطرح و حسب اهميت موضوع يكي از طرق زير مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

الف – ارسال شكايت به ناظرين استان جهت رسيدگي و اعلام نتيجه گي و اعلام ب – اعزام بازرس از مركز
تبصره 1- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان مي تواند بازرسان اعزامي خود را از بين كارمندان دولت انتخاب نمايد.
وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند با مأموريت كارمنداني كه در جريان انتخابات همكاري مي نمايند، موافقت نموده و مدت مأموريت آنان را جزء خدمت اداري محسوب دارند.
تبصره 2- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان رونوشت احكام بازرسان اعزامي را به استانداري يا فرمانداري يا بخشداري مربوط و ستاد انتخابات استان و ستاد انتخابات كشور ارسال مي دارد.

ماده 80- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان نواقص قانوني مشاهده شده در انتخابات را جهت رفع نقص به ستاد انتخابات كشور اعلام مي دارد، مگر اينكه نواقص انتخابات در حدي باشد كه صحت آن را مورد ترديد قرار دهد و در اين صورت، مراتب را با اطلاع ستاد انتخابات كشور و با ذكر دلائل و ارسال مستندات به شوراي نگهبان جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهائي اعلام مي دارد.

ماده 81- در صورت وصول گزارش فوري از طرف ستاد انتخابات كشور در مورد انتخابات خبرگان موضوع با قيد فوريت در هيأت مركزي نظارت بررسي و اتخاذ تصميم مي شود.

ماده 82- يك نسخه از صورت جلسات هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت اطلاع و ضبط سوابق انتخاباتي به ستاد انتخابات كشور ارسال مي گردد.

ماده 83- هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان در پايان انتخابات هر حوزه انتخابيه گزارش كامل و جامعي از جريانات انتخابات، ضمن اظهار نظر صريح براي استحضار شوراي نگهبان تهيه و دو نسخه از آن از جهت اطلاع به ستاد انتخابات كشور نيز اعلام مي دارد.

ماده 84- فرمانداران و بخشداران، پس از دريافت اسامي ناظران از آنها براي نظارت بر انتخابات دعوت مي كنند.

ماده 85- ناظر يا ناظرين استان به كليه گزارشاتي كه از طرف ناظر يا ناظرين شهرستان ها و بخش ها و ستاد انتخابات استانداري در زمينه انتخابات مي رسد دقيقاً رسيدگي نموده و نسبت به مسائل مطروحه اظهار نظر كرده ، مراتب را صورت جلسه مي نمايد و حسب اهميت موضوع به يكي از طرق زير اقدام مي كنند.

الف – اعلام نظر به ستاد انتخابات استانداري جهت رفع نواقص ستانداري جهب – ارسال گزارش جامع به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات

ماده 86- ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در استان و يا شهرستان و يا بخش در كليه مراحل انتخابات در جلسات و مذاكرات هأت اجرايي بدون حق رأي شركت نمودن و مستقيماً بر نحوه برگزاري انتخابات نظارت مي نمايند.

ماده87- ناظر يا ناظرين استان در اولين فرصت به انتخاب و صدور احكام ناظرين حوزه هاي فرعي در صورتي كه مستقيماً به وسيله هيأت نظارت مركزي شوراي نگهبان انتخاب نشده باشند اقدام و رونوشت احكام صادره را حسب مورد به استانداري، فرمانداري يا بخشداري مربوطه ارسال مي دارند.

ماده 88- در مواقعي كه ناظرين استان به مواردي برخورد نمايند كه در توقف و يا ابطال كلي و يا نتيجه انتخابات مؤثرند، نظر خود را با ذكر دلايل صورت جلسه نموده و همراه با مستندات ، به هيأت مركزي نظارت جهت بررسي و اظهار نظر و گزارش به شوراي نگهبان ارسال مي دارد.

ماده89- ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در كليه سطوح انتخابات( شعبه ثبت نام، اخذ رأي بخش، شهرستان و استان) وظيفه مراقبت بر اجراي دقيق موازين قانوني را بر عهده دارند و چنانچه مواردي از تخلف و يا تعلل را مشاهده نمايند، موظفند نسبت به گزارش آن با رعايت سلسله مراتب اقدام نمايند.

ماده90- به طور كلي در هر مورد كه ناظرين تعيين شده، بيش از دو نفر باشند يك نفر را از بين خود با اكثريت آراء به عنوان رئيس انتخاب مي نمايند و چنانچه اكثريت حاصل نشد، يك نفر را از بين خود به قيد قرعه به عنوان رئيس انتخاب مي نمايند.

ماده91- در مورد نحوه تعيين تعداد ناظر يا ناظرين، استان ها، شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي ، هيأت مركزي نظارت بر انتخابات خبرگان منتخب شوراي نگهبان، به اكثريت آراء تصميم مي گيرد.

وظايف ناظرين شعب ثبت نام و اخذ رأي ناظ

ماده 92- ناظرين شعب ثبت نام و اخذ رأي كه در صورت لزوم ممكن است از بين كارمندان دولت نيز انتخاب گردند پس از دريافت ابلاغ نظارت در معيت اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي و نماينده فرماندار به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي عزيمت مي نمايند و در روز اخذ رأي و يك ساعت قبل از شروع به كار بايد در محل شهبه ثبت نام و اخذ رأي حضور يافته و تا پايان شمارش آراء و تنظيم صورت جلسه محل شعبه را ترك ننمايند.

ماده93- ناظرين شعب ثبت نام و اخذ رأي حق مداخله يا اعمال نظر در انتخابات را ندارند و مكلفند به محض مشاهده هر گونه تخلف از قانون و آئين نامه انتخابات مراتب را به نماينده فرماندار مستقر در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي يا رئيس شعبه تذكر داده و عنداللزوم به اطلاع هيأت نظارت بخش، شهرستان، استان يا هيأت مركزي خواهند رسانيد.

ماده 94- هيأت هاي اجرايي و مسؤولين وزارت كشور در حوزه انتخابيه مكلفند مدارك مورد تقاضاي ناظرين منتخب شوراي نگهبان را كه جهت تنظيم گزارش لازم دارند در اختيار آنها قرار دهند.

ماده 95- نحوه انجام وظيفه ناظرين شعب ثبت نام و اخذ رأي به شرح دستورالعمل زير خواهد بود. دستورالعمل وظايف ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي

1- بررسي تابلوي نام داوطلبان كه بايد به ترتيب حروف الفبا با خط بسيار درشت در داخل و خارج حوزه نصب شده باشد و همچنين بررسي محل استقرار شعبه اخذ رأي و انطباق آن با آگهي انتخابات هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه (استان) . مركز حوزه انتخابيه (استان) .
2- بررسي نحوه نصب پرده (تابلو) شعبه اخذ رأي به نحوي كه تابلو شعبه اخذ رأي قابل رويت باشد .
3- بررسي محل استقرار محل اخذ رأي از لحاظ مسؤوليت تردد براي رأي دهندگان
4- بررسي وضعيت و موقعيت شعبه اخذ رأي در موارد زير :
الف – آيا نماينده فرماندار كه به حكم وظيفه قانوني لازم است قبل از شروع برنامه اخذ رأي در محل شعبه مستقر شده باشد، حضور دارد؟
ب – آيا نماينده فرماندار به وظايف قانوني خود اعم از نظارت و كنترل شعبه اخذ رأي و صدور برگ انتخابات عمل مي نمايد؟
پ – آيا نماينده فرماندار براي جلوگيري از ازدحام رأي دهندگان لزوماً براي تسريع در صدور برگ انتخابات از وجود افراد باسواد استفاده نموده است؟
ث – آيا لوازم و وسائل شعبه اخذ رأي براي انجام وظايف اعضاي شعبه اخذ رأي مناسب و كافي است؟
ج – آيا كوشش شده است كه محل استقرار صندوق رأي در اتاقي باشد كه حتي المقدور دو در ورود و خروج داشته باشد؟
چ – آيا تعداد محافظان صندوق (مأمورين شهرباني و ژاندارمري و پاسداران انقلاب ) براي حفاظت صندوق و شعبه ثبت نام و اخذ رأي لااقل از سه نفر كمتر نمي باشد؟ و آيا دقت كافي در بازرسي بدني افراد جهت جلوگيري از ورود افراد مسلح به محل شعبه اخذ رأي انجام مي گيرد؟
ح – در صورتي كه افرادي مزاحمت رأي دهندگان را فراهم مي نمايند، آيا محافظان صندوق و يا نماينده فرماندار تدبير لازم را اتخاذ مي نمايد؟
خ – آيا براي جلوگيري از انجام فعاليت غيرقانوني افرادي كه به نحوي در امر اخذ رأي دخالت مي نمايند و يا قصد اعمال نظرات شخصي دارند و احياناً براي رأي دهندگان در انتخابات خبرگان تكليف بخصوص تعيين مي نمايند نماينده فرماندار تدابير لازم اتخاذ مي نمايد و با كمك محافظان صندوق و همكاري اعضاي شعبه از عمل غيرقانوني اشخاص ممانعت به عمل مي آورد؟
د – آيا قبل از شروع اخذ رأي و يا در پايان اخذ رأي صندوق هاي اخذ رأي صندوق هاي اخذ آراء مطابق مقررات لاك و مهر شده و مي شوند؟
ذ – آيا اعضاي پنج نفري شعبه اخذ رأي رأساً اقدام به رأي گيري مي نمايند و يا اينكه افراد غير مسؤول در امر اخذ رأي دخالت كرده و نسبت به انجام برنامه اخذ رأي مشاركت غيرقانوني دارند؟
5- بررسي و نظارت در نحوه شمارش و قرائت آراء ريخته شده در صندوق هاي رأي.
6- رعايت دقيق ساعت شروع و خاتمه رأي گيري، به نحوي كه ديرتر از وقت مقرر شروع نشده و قبل از اينكه تمام مراجعين رأي خود را داده باشند، خاتمه نيابد.
7- بررسي در خصوص اينكه هنگام شمارش و قرائت آراء چه تعداد اعضاي شعبه حضور داشته اند؟ (كليه اعضاي شعبه بايد حضور داشته باشند).
8- آيا نسبت به محافظت از صندوق اخذ آراء پس از شمارش و قرائت آراء و تنظيم صورت جلسه اقدام لازم به عمل آمده است؟
9- صندوق هاي اخذ رأي پس از خاتمه كار و تنظيم صورت جلسه توسط چه كساني به هيأت اجرايي تحويل شده است؟
10- بررسي، نظارت و مراقبت در تنظيم صورت جلسه تا پايان اخذ رأي و قرائت آراء شعبه اخذ رأي .
11- ناظرين در كليه موارد بدون دخالت در امور شعب ثبت نام و اخذ رأي و بدون دخالت در طريق انجام وظايف اعضاي شعب و نماينده فرماندار محافظان صندوق در برطرف نمودن موانع و مشلكات كوشش مي نمايند و با دادن تذكر به نماينده فرماندار امور جاري شعب اخذ رأي را به نحو مطلوب و در مسير حقيقي اخذ رأي و قرائت آراء قرار مي هند و در صورتي كه مشاهده نمايند كه تذكراتشان به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد، مراتب را به منظور حصول نتيجه وسيله ناظر، ناظرين بخش يا شهرستان به بخشدار يا فرماندار اطلاع مي دهند.
12- هيچ فردي نبايد با شناسنامه ديگري و يا به جاي شخص ديگري رأي دهد، حتي اگر از نزديكان و بستگان رأي دهنده باشند، هر فرد فقط حق دارد شخصاً و با شناسنامه خود رأي دهد.فصل هفتم – ثبت نام و اخذ رأي

ماده 96- نماينده و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي موظفند يك ساعت قبل از زمان شروع اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده پس از مرتب نمودن لوازم و مدارك و اطمينان از خالي بودن صندوق و لاك و مهر نمودن آن برنامه ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء را به شرح زير انجام دهند.

اول – مرحله مراجعه رأي دهندگان

1- اعضاي شعب بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي در محوطه و مكاني مستقر باشد كه حداقل دو در ورود و خروج رأي دهندگان داشته باشد و چنانچه تعداد كثيري براي دادن رأي مراجعه نمايند به سهولت بتوانند در يك صف استقرار يافته و به ترتيب وارد محل اخذ رأي شوند.
2- رأي دهندگان با در دست داشتن عين شناسنامه در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي حضور يافته و در يك صف استقرار مي يابند و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي، وارد محوطه اخذ رأي مي شوند.

دوم _ مرحله كنترل
كنترل در دو مرحله انجام مي شود:

الف – كنترل شناسنامه
نماينده فرماندار يا رئيس شعبه يا هر يك از سه منشي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامه رأي دهنده موارد زير را مورد توجه قرار مي دهند.
1- شناسنامه به مهر اولين دوره انتخابات خبرگان ممهور نشده باشد.
2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و حداقل 15 سال تمام داشته باشد.
ب – شناسنامه داراي عكس رأي دهنده باشد. در غير اين صورت يك نفر معرف كه داراي شناسنامه عكس دار باشد رأي دهنده را معرفي و هويت او را تصديق مي نمايد.
كنترل و بازديد انگشت
نماينده فرماندار يا رئيس شعبه و يا هر يك از سه منشي انگشت سبابه دست راست رأي دهنده را كنترل مي نمايند تا آلوده به جوهر استامپ انتخابات نباشد.
در صورتي كه مراجعه كننده داراي شناسنامه اي باشد كه ممهور به مهر انتخابات دور اول خبرگان بوده دلالت بر دادن رأي در شعبه ديگري نمايد و يا بر انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ اخذ رأي ديگري مشاهده شود به دستور نماينده فرماندار توسط مأمورين انتظامي يا پاسداران انقلاب اسلامي جلب و ضمن تنظم صورت جلسه توسط رئيس شعبه تحويل مقامات ذيصلاح مي گردد.

سوم – مرحله ثبت نام

1- پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اينكه شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و واجد شرايط رأي دهنده مي باشد و نيز در شعبه ديگري رأي نداده است، يك نفر از منشي ها نسبت به ثبت مشخصات رأي دهنده براساس شناسنامه روي برگ تعرفه « قسمت اول دفتر ثبت نام » اقدام و پس از اخذ امضاء يا اثر انگشت رأي دهنده روي برگ تعرفه را با قيد تاريخ امضاء و با مهر انتخابات خبرگان ممهور مي نمايد.
2- متصدي ثبت نام پشت صفحه اول شناسنامه رأي دهنده (پشت صفحه عكس دار) را به مهر انتخابات ممهور مي نمايد.
3- كساني كه به علت جنگ شناسنامه در اختيار ندارند به ترتيب زير رأي خواهند داد:
الف – آنها كه كارت عكس دار بنياد امور جنگ زدگان را دارند با همان كارت رأي مي دهند.
ب – آنها كه در اردوگاه هاي جنگ زدگان هستند و كارت ندارند يا معرفي و امضاء مسؤول اردوگاه در تعرفه انتخاباتي رأي خود را به صندوق سياري كه در همان اردوگاه برده مي شود خواهند ريخت.
ج – آنها كه در جبهه ها هستند با معرفي و امضاء فرمانده خود در تعرفه انتخاباتي به صندوق سيار رأي مي ريزند.

چهارم – مرحله اخذ رأي

1- پس از ثبت نام رأي دهنده متصدي ثبت نام برگ رأي را پس از ممهور نمودن به مهر انتخابات خبرگان از محل نقطه چين جدا كرده و به رأي دهنده تسليم مي نمايد تا اسم نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود را در دوره اول حداكثر به تعداد نمايندگان سهميه حوزه انتخابيه و در دور دوم حداكثر به تعداد نمايندگان كسر حوزه انتخابيه بر روي آن نوشته، تا نموده و داخل صندوق اخذ رأي انداخته و پس از اينكه متصدي شعبه ثبت نام و اخذ رأي انگشت سبابه دست راست او را با جوهر مخصوص رنگ كرده از در خروجي شعبه خارج مي شود، قسمت اول دفتر ثبت نام (تعرفه انتخاباتي) به صورت دفترچه هاي صد برگي در شعبه باقي مي ماند.
2- نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي نويسي مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و بنابراين افرادي كه به نحوي از انحاء در شعبه وظيفه اي به عهده دارند حق نوشتن برگ رأي براي اشخاص را ندارند و در صورتي كه رأي دهنده به هر علتي قادر به نوشتن نباشد بايد از وجود افراد خارج كه مورد اعتماد وي باشند استفاده كند و اعضاي شعبه نيز مراقبت خواهند كرد تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.
3- ناظرين شوراي نگهبان در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظفند مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار تذكر دهند و آنها بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورت جلسه و همراه خاطي تحويل مقامات ذيصلاح دهند.
4- نماينده فرماندار و رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود كه هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود و مراقبت اين افراد توسط مأمورين انتظامي در جلوي در ورودي شعبه انجام مي شود.

پنجم – قرائت آراء
پس از انقضاي مهلت اخذ رأي يا حصول اطمينان از اينكه كسي براي دادن رأي در محوطه اخذ رأي نمي باشد در ورودي شعبه اخذ رأي در حضور نماينده فرماندار و ناظر شوراي نگهبان و محافظان صندوق بسته مي شود سپس برگ هاي دفاتر ثبت نام (دسته هاي صد برگي) توسط رئيس شعبه اخذ رأي يا نايب رئيس و يا يكي از منشي ها با همكاري ساير اعضاء شمارش مي گردد، سپس آراء داخل صندوق وسيله رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي يا نايب رئيس با همكاري ساير اعضاء بدون قرائت شمارش مي شود و در اين حالت جريان قرائت آراء به يكي از طرق زير خواهد بود.

1- در صورتي كه تعداد آراء داخل صندوق با تعداد اوراق دفاتر ثبت نام (تعرفه انتخاباتي) برابر بود قرائت آراء آغاز مي گردد.
2- در صورتي كه تعداد آراء داخل صندوق از تعداد اوراق دفاتر ثبت نام (تعرفه انتخاباتي) بيشتر بود اوراق اضافي بدون آنكه نظريه رأي دهنده خوانده شود توسط رئيس شعبه در حضور اعضاء و نماينده فرماندار و ناظر شواري نگهبان و محافظان صندوق از كل آراء برداشته مي شود و پس از آنكه پشت آنها (جمله باطل شد) با رنگ قرمز قيد گرديد ضميمه صورت جلسه شده و سپس قرائت آراء آغاز مي شود.
توضيح (1) در صورتي كه بين آراء مأخوذه اوراقي غيرچاپي باشد قبل از برداشت اوراق اضافي از كل آراء ابتدا اوراق غيرچاپي برداشته مي شود و بقيه اوراق اضافي (اگر موجود باشد) از كل آراء و به ترتيب مذكور كنار گذاشته مي شود.
توضيح (2) آراء مأخوذه آرائي است كه طبق تعرفه هاي انتخاباتي به صندوق ريخته مي شود و چنانچه اوراق اضافي به صندوق ريخته شده باشد اين اوراق به ترتيبي كه ذكر شد باطل مي گردد و جزو آراء مأخوذه محسوب نمي شود.
3- در صورتي كه تعداد آراء داخل صندوق كمتر از تعداد اوراق دفاتر ثبت نام (تعرفه انتخاباتي) باشد مراتب در صورت جلسه منعكس و تعداد آراء موجود ملاك عمل قرار مي گيرد و مجدداً اوراق رأي را داخل صندوق ريخته و قرائت و شمارش آراء آغاز مي شود.
توضيح (1) چنانچه برگ رأي خوانا نباشد و يا نام نامزدها بيش از تعداد سهميه استان نوشته شده باشد و يا نام رأي دهنده در آن قيد شده باشد و يا غير از برگ رأي بر روي ورقه ديگر نوشته شده باشد و يا داراي علامت مشخصه باشد باطل و مراتب در صورت جلسه قيد و برگ مزبور ضميمه صورت جلسه مي گردد.
توضيح (2) چنانچه سه چهارم اوراق صندوقي باطل باشد كليه اوراق آن صندوق باطل اعلام مي گردد.
4- پس از خاتمه قرائت و شمارش آراء صورت جلسه اخذ رأي شعبه با تكميل فرم صورت جلسه در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي در پشت برگ صورت جلسه در فرم مخصوص (فرم نتايج آراء انتخابات خبرگان) قيد مي گردد و پس از تنظيم و امضاء صورت جلسه شعبه ثبت نام و اخذ رأي وسيله نماينده فرماندار و اعضاي شعبه و محافظان و ناظر شوراي نگهبان كليه اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأي را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از لاك و مهر نمودن صندوق ها با دو نسخه صورت جلسه اخذ رأي تحويل محافظان صندوق مي دهند يك نسخه صورت جلسه نيز به ناظر شوراي نگهبان يا در غياب او به نماينده فرماندار جهت تسليم به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان يا در غياب او به نماينده فرماندار جهت تسليم به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در مركز شهرستان تحويل مي گردد. ضمناً يك نسخه از صورت جلسه نيز تا پايان انتخابات نزد رئيس شعبه باقي مانده و سپس تحويل فرماندار مي شود، و رئيس شعبه اخذ رأي به اتفاق نماينده فرماندار و در صورت تمايل به همراه اعضاي شعبه اخذ رأي به اتفاق محافظان صندوق به محل بخشداري و يا فرمانداري مربوط مراجعه و صندوق ها و صورت جلسه و مدارك رسماً تحويل بخشدار يا فرماندار مي شود. اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد بايد در قسمت انتهاي صورت جلسه ذكر گردد و به امضاء اعضاء شعبه و نماينده فرماندار و محافظان صندوق و ناظر شوراي نگهبان ( در صورت حضور) برسد.

ماده 97- هيأت اجرايي بخش پس از دريافت صندوق هاي اخذ رأي و صورت جلسات شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه بخش، نتيجه انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوق هاي اخذ رأي و صورت جلسات مربوط به هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي دارد.

ماده 98- هيأت اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات بخش هاي تابعه نتيجه كلي انتخابات شهرستان را صورت جلسه نموده و همراه نسخه اي از صورت جلسات هيأت هاي اجرايي بخش هاي تابعه به هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه (شهرستان مركز استان) اعلام مي دارد. ناظران شوراي نگهبان ذيل صورت جلسه را امضاء كرده و اگر نظري داشته باشند ذكر مي كنند.

ماده 99- هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات شهرستان هاي تابعه نتيجه كلي انتخابات خبرگان استان را با اطلاع ناظرين استان آگهي كرده و به ستاد انتخابات كشور نيز اعلام مي دارد.

ماده 100- هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه ظرف دو روز از تاريخ انتشار آگهي نتيجه انتخابات، شكايات مربوط به انتخابات را دريافت و ظرف 48 ساعت با حضور ناظرين شوراي نگهبان به آنها رسيدگي و نتيجه نهائي را صورت جلسه نموده و به ستاد انتخابات كشور اعلام مي دارد.

برنامه روز اخذ رأي و قرائت آراء دور دوم
برنامه دور اول اخذ رأي با توجه به نكات زير، در دور دوم تكرار مي گردد.

1- شناسنامه مراجعه كنندگان به دو مهر انتخابات خبرگان ممهور نشده باشد.
2- برگ تعرفه و اخذ رأي هنگام رأي گيري دور دوم به مهر انتخابات خبرگان ممهور مي گردد. محل مهر دور دوم در پايين برگ رأي و دفتر ثبت نام (تعرفه انتخابات) است.
3- شناسنامه رأي دهنده به مهر دور اول انتخابات همان حوزه انتخابيه ممهور باشد.
4- چنانچه شناسنامه رأي دهنده داراي مهر دور اول انتخابات باشد، به مهر دور دوم در كنار مهر دور اول ممهور مي گردد.
5- چنانچه شناسنامه رأي دهنده فاقد مهر دور اول انتخابات خبرگان باشد، هنگام رأي گيري دور دوم به دو مهر در كنار هم ممهور مي گردد تا رأي دهنده نتواند براي بار دوم به شعبه اخذ رأي ديگري مراجعه نموده و دوبار رأي دهد.

فصل هشتم – شكايات و مقررات جزائي و مواد متفرقه

ماده 101- ستاد انتخابات كشور بلافاصله پس از دريافت سه نسخه از صورت جلسه نهائي نتايج انتخابات هر استان دو نسخه از صورت جلسه مذكور را به هيأت نظارت مركزي شوراي نگهبان تسليم مي كند و هيأت پس از بررسي و اظهار نظر يك نسخه آن را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي دهد.

ماده 102- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ اخذ رأي شكايت خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم دارند.

ماده 103- شوراي نگهبان حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورت جلسه نهائي نتيجه انتخابات خبرگان هر استان از هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده آن استان به وسيله هيأت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور اعلام خواهد داشت.

ماده 104- ستاد انتخابات كشور پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان، مراتب را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه جهت ابلاغ به هيأت اجرايي انتخابات به منظور صدور اعتبارنامه منتخب يا منتخبين خبرگان استان اعلام مي دارد.

ماده 105- صدور اعتبار نامه منتخبين منوط به اعلام نظر شوراي نگهبان است و اعتبار نامه منتخبين ملصق به عكس آنان در پنج نسخه از طرف هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه تهيه و تنظيم و يك نسخه از آن را به منتخب تسليم و سه نسخه از آن به ستاد انتخابات كشور ارسال مي گردد.

ماده 106- شكاياتي كه در جريان انتخابات خبرگان به شوراي نگهبان يا ناظران آن يا هيأت هاي اجرايي تسليم مي شود، مانع از ادامه انتخابات نخواهد بود.

ماده 107- هيچ يك از اعضاء هيأت هاي اجرايي و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد با نامزدهاي انتخابات خبرگان استان خويشاوندي نسبي و يا سببي تا درجه سوم داشته باشند.

ماده 108- به هيأت هاي اجرايي بخش ها اجازه داده مي شود كه در صورت احساس ضرورت با نظر ناظرين شوراي نگهبان نسبت به تعويض تمام يا عده اي از اعضاي يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي در دور دوم انتخابات اقدام نمايند ولي محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي براي دور دوم انتخابات همان محل هاي قبلي بوده و غيرقابل تغيير است.

ماده 109- هركس در هر دور انتخابات برگ انتخابات خبرگان را بخرد و يا بفروشد و يا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و يا در امر انتخابات به نحوي از انحاء اخلال يا تقلب و تزوير و خيانت نمايند يا به تهديد يا تطميع متوسل شود يا با شناسنامه متعلق به ديگري يا با شناسنامه مجعول با علم به جعليت آن رأي بدهد، يا بگيرد و يا بيش از يكبار رأي دهد بر طبق مقررات مسؤول خواهد بود.

ماده 110- وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات خبرگان بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به استان ها ، شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.

ماده 111- وزارت كشور موظف است با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب، انتخابات مجدد را در حوزه هائي كه انتخابات آنها متوقف و يا باطل شده بر اساس قانون انتخابات خبرگان و آئين نامه اجرايي آن برگزار نمايد.

ماده 112- هر گاه يك يا چند نفر از خبرگان فوت يا استعفاء نمايند و يا به هر علتي حوزه انتخابيه اي نماينده اي را از دست بدهد، در صورتي كه بيش از يك سال به پايان دوره قانوني مجلس خبرگان باقي باشد وزارت كشور با تأييد شوراي نگهبان براي انتخاب جانشين آنان براساس قانون انتخابات خبرگان و آئين نامه اجرايي آن اقدام مي نمايد مدت نمايندگي اينگونه منتخبين فقط تا پايان دوره قانوني مجلس خبرگان است.

ماده 113- هرگاه يك يا چند نفر از نامزدها در خاتمه رأي گيري در دور اول انتخابات با اكثريت مطلق آراء و يا در دور دوم با اكثريت نسبي انتخاب شده ولي قبل از صدور اعتبارنامه استعفا و يا فوت نمايند در صورت تأييد شوراي نگهبان هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه به جاي آنان از نفرات بعدي به ترتيب تعداد رأي انتخاب و نسبت به صدور اعتبار نامه آنان اقدام خواهد كرد.

ماده 114- عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي انتخابات خبرگان ممنوع است.

ماده 115- دستورالعمل مالي و اجرايي انتخابات خبرگان را وزارت كشور تهيه و به اجرا مي گذارد.

ماده 116- اين آئين نامه كه مشتمل بر 116 ماده و 18 تبصره است در جلسه مورخ 18/7/61 به تصويب شوراي نگهبان رسيد.

تاریخ به روز رسانی: 1393/10/27
تعداد بازدید: 12063
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal