فرمانداری آران و بیدگل
خانه
آئين‌نامه اجرائي تشكيلات شوراهاي اسلامي شهرها
ماده 1ـ در اين آئين‌نامه براي رعايت اختصار به جاي «قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75» عبارت «قانون شوراهاي اسلامي كشور» و به جاي عبارت «شوراي اسلامي شهر» لفظ «شورا» بكار برده مي‌شود.

امور داخلي و تشكيلات شوراي اسلامي شهر
وظايف رئيس شورا
جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم در جلسات شورا و كميسيونها
مقررات مختلف

امور داخلي و تشكيلات شوراي اسلامي شهر

ماده 2ـ اولين جلسه هر دوره شورا ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت فرماندار و يا سرپرست فرمانداري و با حضور دعوت كننده يا نماينده وي تحت رياست مسن‌ترين عضو و به منشي‌گري دو نفر از جوانترين اعضاء تشكيل و براي رسميت كليه اعضاء به شرح زير سوگند ياد مي‌كنند و آنرا امضاء مي‌نمايند:
«من در برابر كلام الله مجيد، به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظائف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه زمينه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شوراي اسلامي شهر عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمايم»

تبصره 1ـ پيروان اقليت‌هاي ديني رسمي، اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
تبصره 2ـ هرگاه فرد جديدي به عضويت شورا وارد شود موظف است در ابتداي اولين جلسه حضور در شورا به ترتيب مذكور در متن ماده سوگند ياد نمايد.

ماده 3ـ در اولين جلسه شورا، پس از انجام مراسم تحليف، اعضاي حاضر اقدام به برگزاري انتخابات داخلي نموده و از بين خود با رأي مخفي يك رئيس، يك نائب رئيس و حداقل يك منشي و يك خزانه‌دار براي مدت دو سال انتخاب و مراتب را صورتجلسه مي‌نمايند. انتخاب اعضاء هيأت رئيسه در صورت استعفاي هر يك از آنان از سمت خود و يا خروج هر يك از اعضاء هيأت رئيسه از شورا حداكثر ظرف يك هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و يا خروج عضو و براي همان منصب برگزار خواهد شد.

تبصره ـ شـورا موظف است بلافاصـله پس از قطعيت يافتن خروج عضـو از شورا مراتب را به فرمانداري ذيربط بطور كتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي‌البدل شورا با احتساب رأي وي دعوت به شركت در جلسات و صدور كارت شناسائي بنمايد.

ماده 4ـ اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غير عضو شورا ندارند.

ماده 5ـ اعضاي شورا بر اساس مسئوليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيات و شئون شورا و رعايت نظم و اجراي مفاد اين آئين‌نامه و آئين‌نامه داخلي مي‌باشند.

وظايف رئيس شورا

ماده 6ـ رئيس شورا وظايفي به عهده دارد كه اهم آن به شرح زير است

1ـ مسئوليت امور اداري و مالي شورا
2ـ تعيين دستور جلسه، زمان و نوع جلسه و اداره جلسات (عادي يا فوق‌العاده) شورا
3ـ دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهاي اسلامي كشور و ساير اشخاصي كه شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيونهاي شورا را تشخيص دهد.
4ـ دعوت از اعضاء و تقسيم كار بين اعضاء و كميسيونهاي شورا
5ـ پيگيري مصوبات شورا
6ـ معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاء شورا انتخاب مي‌شوند به مسئولان اجرائي، نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني جهت فراهم آوردن زمينه‌هاي همكاري در صورت درخواست آنان.
7ـ معرفي افراد مورد تأييد شورا براي انجام اقدامهاي مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي بندهاي 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور.
8ـ احكام مسئول و اعضاء دبيرخانه شورا كه از كاركنان شهرداري خواهند بود توسط رئيس شورا صادر خواهد شد.
تبصره ـ سازمان اداري دبيرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداري كه در تنظيم آن قبلاً موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور جلب شده، از طرف شهردار با اطلاع شوراي شهر تهيه و جهت تصويب به وزارت كشور پيشنهاد تا پس از تصويب بموقع به اجراء درآيد. كاركنان دبيرخانه شورا تابع آئين‌نامه استخدامي شهرداريها خواهند بود.
9ـ رئيس شورا سخنگوي شوراست (مگر آنكه شورا عضو ديگري را تعيين كند) و مواضع و اطلاعات رسمي شورا توسط او (سخنگو) اعلام مي‌شود.
10ـ اجراي مفاد ماده 33 آئين‌نامه مالي شهرداريها شامل ايجاد تعهد، تشخيص، تسجيل و صدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در صلاحيت رئيس شورا يا اعضائي است كه از طرف وي كتباً و بطور منجز اختيارات لازم به آنها تفويض مي‌شود.
11ـ تأييد بودجه شورا كه توسط خزانه‌دار شورا تنظيم مي‌شود و طرح جامع آن در شورا براي تصويب.
تبصره ـ نيازهاي مالي و تداركاتي شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طريق درآمدهاي بودجه شهرداري تأمين خواهد شد.
12ـ ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضاء كه بصورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به شهردار و دريافت پاسخ كتبي يا شفاهي شهردار در خصوص تذكر ابلاغي و طرح آن در جلسه شورا.
13ـ كليه مكاتبات رسمي شورا با امضاي رئيس شوراست.
تبصره ـ نايب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي‌دهد و در مقابل شورا مسئول است.

ماده 7ـ وظايف منشي يا منشيان شورا

1ـ تهيه و تنظيم دستور جلسات بر اساس پيشنهادهاي واصله و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.
تبصره ـ روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار شورا بايد حداقل 24 ساعت قبل به اعضاء ابلاغ شود.
2ـ تنظيم متن مذاكرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آنها در محل شورا.
3ـ تهيه متن نامه‌هاي شورا، ثبت و شماره‌گذاري آنها، تهيه آمار و اطلاعات، تهيه گزارش از عملكرد شورا براي ارائه به رئيس شورا، تهيه رونوشت مصوبات در اجراي ماده 78 قانون شوراهاي اسلامي كشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهاي ذيربط با امضاء رئيس شورا.
4ـ انتشار صورت تأييد شده جامع درآمد و هزينه شش ماهه شهرداري و ارسال نسخه‌هائي از آن به وزارت كشور.
5ـ انتشار مقررات مصوب شورا كه برابر قانون بايد به اطلاع عمومي مردم برسد.

ماده 8ـ وظايف خزانه‌دار شورا

1ـ انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا.
2ـ همكاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن.
3ـ تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول اموال و دارائي‌هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد و امضاء آنها به اتفاق رئيس شورا.
4ـ تنظيم صورتهاي مالي شورا.
5ـ بررسي صورت‌حساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري موضوع ماده 79 قانون شهرداري و ارائه آن همراه با نظريه به جلسات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورت‌حساب.


جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم در جلسات شورا و كميسيونها

ماده 9ـ جلسات شورا بعد از اولين جلسه و بصورت عادي هر ماه دوبار در محل شورا تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ شورا در صورت درخواست كتبي فرماندار و يا بخشدار ذيربط مشتمل بر زمان، دستور و ضرورت تشكيل جلسه موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده است همچنين شورا مي‌تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود بصورت فوق‌العاده تشكيل جلسه دهد.

ماده 10ـ شورا بايد بلافاصله پس از رسميت يافتن اقدام براي انتخاب شهردار با رعايت مقررات قانوني در خصوص دوره خدمت شهردار و آئين‌نامه احراز تصدي شهرداري بنمايد و شهردار منتخب در شهرهاي مركز استان و شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت به وزارت كشور و در ساير شهرها به استانداري براي صدور حكم پيشنهاد كند.

ماده 11ـ جلسه عادي و فوق‌العاده شورا با حضور حداقل دوسوم اعضاء اصلي و به تعداد ذيل:

الف ـ در شوراهاي 5 نفره با حضور 4 نفر
ب ـ در شوراهاي 7 نفره با حضور 5 نفر
ج ـ در شوراهاي 9 نفره با حضور 6 نفر
د ـ در شوراهاي 11 نفره با حضور 8 نفر
هـ ـ در شوراي شهر تهران با حضور 10 نفر

رسميت مي‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است.

1ـ جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذيربط و موافقت اكثريت مطلق اعضاء حاضر مي‌تواند جلسه غيرعلني تشكيل شود.
2ـ اعضاي شورا بايد در تصميمات خود قوانين و مقررات مربوطه را مورد توجه قرار دهند.
3ـ اعضاء شورا موظفند قبل از اخذ تصميم نهائي پيرامون موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كار جلسه قرار گرفته است بحث و بررسي بعمل آورند. به همين منظور به ازاء هر نفر موافق يك نفر مخالف نيز حق صحبت به ميزان برابر و به مدتي كه رئيس شورا تعيين مي‌نمايد خواهد داشت. در موقع استيضاح، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقين و مخالفين از خود دفاع نمايد.
4ـ رأي در جلسات شورا علني است و با بلند كردن دست و يا ورقه اخذ مي‌شود ولي به تقاضاي اكثريت مطلق اعضاء حاضر در جلسه ممكن است رأي با ورقه بصورت مخفي گرفته شود مگر در امور مالي، ليكن در انتخابات حتماً بايد رأي مخفي گرفته شود.
5ـ شورا براي جلسات عادي و فوق‌العاده و نيز كميسيونهاي شورا براي جلسات خود بايد دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضاء اعم از مخالف يا موافق برسد. دفاتر مذكور توسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورتجلسه، صفحه اول آن با ذكر شماره صفحات به امضاء رئيس شورا و حسب مورد، اعضاء شورا و يا كميسيونهاي مربوط برسد. صورتجلسات شورا بايد بگونه‌اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه و اسامي اعضاء حاضر و غايب و آراي مثبت و منفي اعضاء، مربوط به هر يك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
6ـ جلسات شورا و كميسيونهاي آن در محل مخصوصي كه توسط شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد تشكيل خواهد شد. جلسات شورا در غيرمحل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.

ماده 12ـ مصوبات شورا پس از ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است مگر آنكه ظرف مدت مزبور مسئولان اجرائي ذيربط به مصوبه اعتراض نمايند كه در اين صورت بر طبق ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد.

تبصره 1ـ مصوبه شورا تا تعيين تكليف قطعي توسط هيأت مركزي حل اختلاف متوقف خواهد ماند.
تبصره 2ـ چنانچه هيأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز اعلام نظر ننمايد، مصوبه شورا لازم‌الاجرا است.
تبصره 3ـ چنانچه نظر هيأت حل اختلاف استان در جهت لغو مصوبه شورا باشد، آنرا به هيأت مركزي حل اختلاف پيشنهاد مي‌كند و هيأت مركزي نيز موظف است حداكثر ظرف 20 روز نظر قطعي و نهائي خود را اعلام نمايد.
چنانچه هيأت مركزي ظرف اين مدت نظر خود را اعلام ننمايد، مصوبه شورا لازم‌الاجرا است.

ماده 13ـ شورا مي‌تواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نظر را از دستگاهها، ادارات و سازمانهاي دولتي درخواست نمايد و آنان همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.

ماده 14ـ شورا مي‌تواند حسب نياز با تشكيل كميسيونهائي با شركت اعضاء خود موافقت كرده و تعداد آنها را افزايش يا كاهش دهد.

1ـ عده اعضاء هر كميسيون از سه تا پنج نفر بوده و هر يك از اعضاء شورا موظف است حداقل عضو يك كميسيون باشد، اعضاء كميسيون به پيشنهاد رئيس شورا توسط شورا براي مدت يكسال انتخاب مي‌شوند.
2ـ جلسات كميسيون با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با رأي اكثريت مطلق اعضاء اتخاذ مي‌شود.
3ـ هر يك از كميسيونها در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب خواهد كرد. منشي كميسيون مخبر كميسيون نيز خواهد بود.
4ـ رئيس شورا پيشنهادهاي رسيده را با توجه به موضوع آن با تعيين مهلت براي اعلام نظر به كميسيون مربوطه ارسال مي‌دارد و مقرر مي‌كند كه همزمان نسخه‌اي از پيشنهادات مذكور در اختيار ساير اعضاء شورا نيز قرار تا هر كس نظري دارد به كميسيون مربوطه ارائه نمايد.
5ـ هر يك از كميسيونها مكلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعيين شده از طرف رئيس شورا و در صورت عدم تعيين مدت از طرف رئيس شورا حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايند. در صورتيكه كميسيون براي بررسي موضوعي نيازمند مهلت بيشتري باشد با درخواست از رئيس شورا اقدام خواهد كرد. كميسيونها مي‌توانند براي بررسي مطالب محوله از نظرات كارشناسان و مشاوراني كه دعوت مي‌نمايند بهره‌مند شده و عندالاقتضاء حق‌الزحمه مناسبي نيز با تصويب شورا به آنان پرداخت كنند.
6ـ پيشنهادات واصله به كميسيون در صورتيكه مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار و يا نماينده وي كه بدون حق رأي و براي اداي توضيحات در جلسات شركت مي‌كند رسيدگي خواهد شد.

ماده 15ـ نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شورا طبق آئين‌نامه مالي شهرداريهاست و به جاي شهردار رئيس شورا و به جاي رئيس حسابداري، خزانه‌دار شورا اقدام خواهند كرد.

تبصره : در شهر تهران شورا از مقررات آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران استفاده خواهد كرد.

ماده 16ـ كليه پرداخت‌هاي شورا در حدود بودجه مصوب شورا با اسناد مثبته و با رعايت مقررات آئين‌نامه مالي شهرداريها بعمل خواهد آمد. اين اسناد بايد به امضاء رئيس شورا و خزانه‌دار يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شورا باشد برسد.

تبصره : كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي شورا منحصراً از طريق حساب بانكي كه به نام شورا افتتاح مي‌شود صورت خواهد پذيرفت.


مقررات مختلف

ماده 17ـ اعضاء شورا براي شركت در جلسات شورا حق حضور دريافت خواهند داشت و نحوه و ميزان حق حضور بر اساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آن دسته از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي كه به عضويت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نياز باشد مي‌توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزء سوابق مرتبط خدمتي آنان محسوب مي‌شود و حقوق و مزاياي آنان برابر آخرين حكم استخدامي (يا برابر آنچه كه شورا در بودجه مصوب خود مقرر مي‌نمايد) از بودجه شورا پرداخت شده و در اين صورت مشمول دريافت حق حضور نخواهند بود.

ماده 18ـ شورا مي‌بايد صورت جامع درآمد و هزينه مصوب خود را هر شش ماه يك بار به ضميمه صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري براي اطلاع عموم اهالي به طريق ممكن انتشار دهد.

ماده 19ـ شورا موظف است همزمان با بررسي بودجه شهرداري با توجه به برنامه‌هاي چهارساله دوره خود، بودجه سال آينده شورا را با عنايت به اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه شهرداري براي شورا تنظيم و تصويب نمايد و نسخه‌اي از بودجه تصويبي شهرداري و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه خود و نيز وزارت كشور ارسال نمايد.

ماده 20ـ كليه اموال شورا اعم از منقول و غيرمنقول كه در اختيار شورا قرار مي‌گيرد متعلق به شهرداري مربوطه است و بايد طي صورت مجلسي توسط ذيحسابان شهرداري تحويل رئيس و خزانه‌دار شورا گردد.

ماده 21ـ رئيس و خزانه‌دار شورا موظفند در پايان دوره فعاليت خود و يا شورا، مشخصات كاملي از كليه اموال و دارائيهايي كه در اختيار شورا قرار گرفته تنظيم و طي صورت مجلسي به ذيحسابان شهرداري تحويل و نسخه‌هائي از آن را براي وزارت كشور و فرمانداري ارسال نمايند.

ماده 22ـ هر گونه بهره‌برداري شخصي توسط عضو يا اعضاي شورا از اموال متعلق به شورا يا اموال عمومي ممنوع بوده و با فرد يا افراد خاطي مطابق مقررات قانوني برخورد خواهد شد.

ماده 23ـ تعطيلي شوراهاي شهر در هر سال 30 روز است كه زمان آن با تشخيص شورا تعيين مي‌شود. در صورت ضرورت رئيس شورا مي‌تواند با تقاضاي دوسوم اعضاء يا تقاضاي فرماندار يا بخشدار ذيربط يا شهردار در اوقات تعطيلي با ذكر دليل شورا را بطور فوق‌العاده دعوت به تشكيل جلسه نمايد.

ماده 24ـ به هيچ عضوي از اعضاي شورا در سال بيش از يك ماه مرخصي متوالي يا متناسب داده نخواهد شد.

ماده 25ـ شركت اعضاء به عنوان نماينده رسمي شورا در دعوت‌هاي رسمي به صورت فردي يا دسته‌جمعي بايد با موافقت و تصويب شورا باشد.

ماده 26ـ عضوي كه شش (6) جلسه متوالي و يا دوازده (12) جلسه غيرمتوالي* از اوقات رسمي شورا و كميسيون را بدون عذر موجه (به تشخيص شورا) در يك سال غيبت نمايد موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع خواهد شد.

تبصره : در صورتيكه شورا به علت فوت و استعفاء و يا سلب عضويت (اخراج) بيش از يك سوم مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد نصاب لازم براي تشكيل جلسه شود، بر اساس مفاد ماده 31 قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد.

ماده 27ـ به منظور اجراي هماهنگ قانون شوراهاي اسلامي كشور در كليه شهرها، وزارت كشور مسئول آموزشهاي لازم اعضاء شوراها و نيز مجريان قانون مذكور بوده و نيز موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجراء ابلاغ نمايد.

اين آئين‌نامه مستند به ماده 94 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پيشنهاد وزارت كشور در تاريخ 11/1/78 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/27
تعداد بازدید: 12609
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal