رهبر انقلاب در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

دفاع مقدس ثابت کرد پیشرفت با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم