پنج شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲
۱۴:۵۰:۲۶
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس امور اداری و مالی

کارشناس امور اداری و مالی

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳ داخلی ۱۷۸

شرح وظایف:

 • جمع آوری، تهیه و تنظیم قوانین و مقررات، آئیننامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های واصله در امور مالی
 • پیگیری و اخذ امضای اسناد مالی و چکهای صادره و تحویل و در نهایت بایگانی اسناد
 • انجام مکاتبات اداری در خصوص پیمانکاران به اداره امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بصورت روزانه
 • بررسی اسناد و هزینه‌های مالی مرتبط با طرحهای عمرانی همانند صورت وضعیت‌های ارسالی
 • ثبت و نگهداری اعتبارات و تخصیص و درخواست وجه بصورت روزانه
 • بررسی و کنترل امور مربوط به قراردادها و تحویل پروژه‌های عمرانی
 • ثبت و تنظیم صورت مغایرت بانکی کلیه حسابها بصورت ماهیانه
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارایه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایش‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط
 • بررسی و اعمال آیین نامه‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حکم کارگزینی پرسنل
 • تهیه پیش نویس و تکمیل فرم‌های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با رعایت قوانین و اطلاع مقام مافوق و ارایه گزارش‌های لازم
 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل قوانین استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • شناسایی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پست‌های سازمانی مصوب
 • تهیه لیست اضافه‌کار پرسنل و انجام امور مربوط به آن
 • صدور گواهی اشتغال یا بازنشستگی و سایر موارد مشابه برای متقاضیان
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و با وظیفه
 • انجام امور مربوط به جذب نیروهای امریه فرمانداری‌های تابعه
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارایه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایش‌ها ودوره‌های آموزشی مرتبط
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات