یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
۲۱:۱۲:۵۴
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

مزایده عمومی محدوده‌های اکتشـافی و معـدنی در شهرستان آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل؛ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله‌ای تعدادی از محدوده‌های اکتشافی به شماره مزایده ۵۰۰۲۰۰۳۵۵۸۰۰۰۰۰۱ و محدوده‌های گواهی کشف، بهره‌برداری و مجوز برداشت به شماره مزایده ۵۰۰۲۰۰۳۵۵۸۰۰۰۰۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به آدرس www.setadiran.irاقدام […]

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲