جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۰۴:۰۳:۳۸
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

بخشدار مرکزی

 

 مرتضـی باقـری

بخشـدار مرکـزی

 

کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد کاشان

کارشناس نساجی دانشگاه امیرکبیر تهران