شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۰۹:۲۰:۲۰
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

تماس با ما

تماس با ما

آدرس: آران و بیدگل- بلوار آیت الله عاملی- فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

آدرس الکترونیکی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل: info@aranbidgol.gov.ir

آدرس الکترونیکی بخشداری مرکزی:  b-markazi@aranbidgol.gov.ir

آدرس الکترونیکی بخشداری کویرات:  b-kavirat@aranbidgol.gov.ir

شماره فکس : ۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱ داخلی ۸

کدپستی:۸۷۴۱۶۶۳۴۳۴

شماره پیامکی۵۰۰۰۲۶۶۶۵۵۵۵۵۴

لیست شماره تلفن واحدهای مختلف فرمانداری شهرستان آران و بیدگل و بخشداری مرکزی

ردیف واحد مربوطه شماره تلفن شماره داخلی
۱ دفتر فرماندار-آقای جعفری
۵۴۷۵۴۱۴۴

۵۴۷۵۴۱۴۶

۱۱۵

۱۱۶

۲ معاون سیاسی-خانم شاطریان
۵۴۷۵۴۰۴۳ ۱۳۵
۳ معاون برنامه ریزی-آقای آقابیگی
۵۴۷۵۴۹۵۱ ۱۸۰
۴ حراست-خانم معظمی
۵۴۷۵۴۱۴۹ ۱۲۵
۵ بخشدار مرکزی-آقای باقری

آقای راوندی

آقای معظمی

۵۴۷۵۳۳۹۰ ۱۳۰

۱۶۱

۲۱۳

۶ آقای مقدم

آقای مولائی

آقای صادقی

۵۴۷۵۴۰۴۴ ۱۶۲

۱۶۳

۱۸۷

۷ مخابرات- آقای راوندی ۵۴۷۵۴۱۴۱

۵۴۷۵۴۱۴۲

۵۴۷۵۴۱۴۳

۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷
۸  روابط عمومی – آقای ذبیحی ۵۴۷۵۴۱۸۷ ۱۵۲ و ۱۵۷
۹ دبیرخانه- آقای رنجکش ۵۴۷۵۴۱۵۰ ۱۵۵

۱۵۶

۱۰ امور شهری و روستایی- آقای حاجی زاده

اشتغال و سرمایه گذاری- آقای بقال زاده

امور حقوقی- آقای اکبرزاده

۵۴۷۵۴۱۵۲ ۱۶۰

۱۵۰

۱۵۱

۱۱ امور بانوان-خانم سکوت

امور یارانه-خانم نژادحسینی

۵۴۷۵۴۰۴۰ ۱۶۷

۱۶۹

۱۲ آقای یوسفیان

آقای رضایی فر

آقای طاهری

۵۴۷۵۴۰۴۵

 

۱۲۰

۱۷۲

۱۷۳

۱۳ امور اداری و مالی-خانم نعیمی ۵۴۷۵۵۳۴۱ ۱۷۸
۱۴ رسیدگی به شکایات خانم اعظمیان

امور اجتماعی -خانم مجیدی

۱۷۰

۱۶۸

۱۵ بایگانی ۱۱۷
۱۶ فن آوری اطلاعات- آقای راحمی ۵۴۷۵۴۱۵۱ ۲۰۰
۱۷ نگهبانی ۲۱۰
۱۸ مدیریت بحران آقای گنجی پور ۲۱۴