چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳
۰۴:۳۵:۰۲
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

دفتر فرماندار

تلفن‌های تماس:

تلفن مستقیم:         ۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۴

تلفن‌های عمومی: ۳-۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱     داخلی ۱۱۵ و ۱۱۶

شرح وظایف:

• تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد
• پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران
• راهنمایی ارباب رجوع
• جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان
• رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
• پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه
• ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها
• در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
• دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
• انجام سایر امور محوله از جانب مافوق